ผลงานและรางวัล

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการในการประชุมฯ

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จะจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “เส้นทางสู่คุณภาพการศึกษายุค ไทยแลนด์ 4.0” (The 4th National Symposium on Education 2016) ขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์ จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการในการประชุมฯ ดังกล่าว
 
view: 102 shares: