ศีภัส ศรีอักษร ไลอร่า (EBC48) ผู้ช่วยนักการศึกษา (Assistant Educator)

ประสบการณ์การทำงาน


พ.ศ. 2552 - 2553        ผู้ช่วยเลขนุการ (Administrative Assistant)
พ.ศ. 2554 - 2556        ล่ามภาษาไทย-อังกฤษ-โปรตุเกส (Interpreter)
                               Royal Thai Embassy/ Police Federal Court, Sao Paulo, Brazil
                               United Nations Environment Programme Regional Resource
                               Centre for Asia and the Pacific, Pathumthani, Thailand
พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน      ผู้ช่วยนักการศึกษา (Assistant Educator)
                                Mulberry Tree Child Care and Kindy, Perth, Australia
view: 195 shares: