นางสาวปิยดา สุดาทิพย์ (EBC50)

ประสบการณ์การทำงาน
- พ.ศ. 2554 -2555 Beauty Assistant, Signature Promotions Group, QLD Australia (Part – time work)
- พ.ศ. 2555-2556 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
view: 0 shares: