ศศิธร โมคกุล (EBC41) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและฝ่ายต่างประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่ง
  • 1 กรกฎาคม 2545 - 30 เมษายน 2555: โครงการเยาวชนยูซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวีซ่า
  • 1 เมษายน 2557 – ปัจจุบัน: โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวีซ่าและฝ่ายต่างประเทศ
view: 0 shares: