ห้องปฎิบัติการ

English Clinic / Café

เป็นห้องปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมการปรับแก้ทักษะด้านภาษาให้แก่นักศึกษาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นทักษะการอ่านออกเสียง การฟัง การสะกดคำ หรือหลักไวยากรณ์
view: 0 shares: