คุณพงษ์พิสุทธ์ ผิวอ่อน (พี่แตงโม EBC48)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

• Blogger YouTube Channel “แตงโมลงปิยะพงษ์ยิง”
• อดีตนักอ่านข่าว และดารา
view: 0 shares: