ข่าว/กิจกรรม

คณะศิลปศาสตร์ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ ATP ได้พูดคุยเพื่อพัฒนาหลักสูตร AJLS

 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกงานอาชีพต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2566 

ที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย (AJLS)
view: 17 shares: