นางสาวณรัชช์อร อุดมพัชรโรจน์ (CBC60)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ
- ได้รับทุนแลกเปลี่ยนที่ มหาวิทยาลัยซีอาน ประเทศจีน
- เคยฝึกงานที่ Black Gold Entertainment เรียนจบรับเข้างานทันที 

ประวัติการทำงาน 
2564 - ปัจจุบัน บริษัท ไทยเจียระไน กรุ๊ป จำกัด 

ความประทับใจ
ความภูมิใจ เหล่าซื่อผ่องพรรณ ที่ให้ความรู้และคำแนะนำต่างๆ 
การเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่ประเทศจีน และการได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่เป็นที่ได้แสดง
ศักยภาพเต็มที่
view: 0 shares: