นางสาวโสภาพรรณ เจตน์เจริญ (EBC41)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน 
-เป็นครูสอนภาษา สอนภาษาไทยให้ชาวญี่ปุ่นตามสถาบันสอนภาษา
และสอนภาษาญี่ปุ่นให้ชาวไทยที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬา
-งานเลขานุการประมาณครึ่งปี
- ล่าม โดยเริ่มทำที่แรก ที่ บริษัทยาโน่ อิเลคโทรนิคส์
- ล่าม โตโยต้ามอเตอร์ 
- บริษัทมาห์เลสยามฟิลเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด เริ่มงานตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 

ความประทับใจ

ในส่วนของเพื่อนนักศึกษาที่เรียนในระดับชั้นปีเดียวกันอย่างมาก ทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดี ปัจจุบันยังมีการติดต่อกันอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
คณะอาจารย์ทุกท่านที่ตนเองได้มีโอกาสเข้าเรียนด้วย มีความสนใจในตัวนักศึกษา ให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาได้เป็นอย่างดี
view: 0 shares: