นายวรากรณ์ เจริญมาก (EBC48)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

ปัจจุบันทำงานที่ Srisawad Capital Co.,ltd
Position :  Asst.Manager
Section : Project and Process Management
Department:  Information Technology Division
view: 0 shares: