นางสาวปิยดา สุดาทิพย์ (EBC50)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
ปริญญาโท M.Ed (Teaching English as a Foreign Language), Queensland University of Technology, Australia 

ประวัติการทำงาน 
2556-2557 อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
2558-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ข้อคิดเกี่ยวกับภาษา/สาขา/คณะ/ มหาวิทยาลัย
เรียนมหาวิทยาลัยไม่ยาก เพียงใส่ใจ focus และ enjoy กับมัน เราจะได้ผลลัพธ์ที่น่าภูมิใจ
ความประท้บใจ กับคณะ และมอ
คณาจารย์และคณะใส่ใจ เป็นกันเอง และสนับสนุนให้ศิษย์ทุกคนกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทำให้เราประสบความสำเร็จใน Version ของเรา
view: 0 shares: