นางสาวกัลยา เมฆวัฒนา (EBC46)

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงานที่โรงละครสยามนิรมิต ตำแหน่ง นักแสดง ไกด์บ้านไทย พิธีกร และดนตรีไทย

ข้อคิดที่ได้จากการเรียนภาษา คือ ได้เรียนรู้หลากหลายวัฒนธรรม อาหารและผู้คน คณะศิลปศาสตร์ให้ประสบการณ์การทำงาน ฝึกงาน และให้เทคนิคการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนมุมมอง
view: 0 shares: