นางสาวสุภา ศุขภะวัน (EBC35)

ประวัติการศึกษา  
ปริญาตรีตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง
Vice President 
Aotga ( Aot Groud Aviation Services Company Litimited)
-เป็นอาจารย์พิเศษสอนด้าน ธุรกิจการบินและ การนำเข้า ส่งออก , logistic , การบริหารจัดการ, การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

ประทับใจอาจารย์ผู้สอนมากๆ ที่คอยดูแล ให้คำปรึกษาได้ดีมาก เข้าใจนักศึกษาค่ะ 
view: 0 shares: