นางสาววรัญญ์รัตน์ ทาหะพรหม (EBC49)

ข้อคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ: ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สำหรับสื่อสารที่สำคัญรองจากภาษาไทย  ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ /ภาคเอกชน เราจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารให้ข้อมูลหรือติดต่อกับชาวต่างชาติ

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงสำคัญในการสื่อสารและให้ข้อมูลเป็นอย่างมาก
view: 0 shares: