ข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรม Lets get to know and understand การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

       เป็นกิจกรรมในรายวิชา CBC 441 การสื่อสารทางธุรกิจข้ามวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริม ให้เห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร ความแตกต่างในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมให้แก่นักศึกษา ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองผ่านกิจกรรม โดยมี ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวเปิดงาน
      ได้รับเกียรติจาก คุณวศิน ชัชวาล กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท BEYOND CARGO Co., LTD ผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมงานกับองค์กร หน่วยงานกับต่างชาติ มาบรรยายให้ความรู้และเป็นกรรมการตัดสินในการจัดกิจกรรมนำเนสอของนักศึกษา และอาจารย์ มุทิตา สัตถุศาสน์ ดูแลกิจกรรม จัดขึ้นวันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 15.00-17.30 น. อาคาร 11 ห้อง Convention ชั้น 4
 
view: 14 shares: