ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษในหัวข้อวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น

            ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ในรายวิชา JBC229 เพื่อให้นักศึกษามความรู้ความเข้าใจสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมองเห็นโอกาสและมีแนวทางพร้อมประกอบอาชีพอย่างมืออาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมภพ ลัคนาชีวันต์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับนักศึกษา อาจารย์ทาคาฮาชิ อากิ เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
จัดขึ้นวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 12.00-14.30 น. อาคารร 1 ห้อง 1-1104
 
view: 22 shares: