ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

             เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง พัฒนาทักษะทางความรู้ ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวไทยและชาวจีนของทั้งสองคณะ ส่งเสริมทักษะการอยู่กับผู้อื่นในสังคมมีอาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) เป็นผูดุแลกิจกรรม ร่วมมือโดยวิทยาลัยนานาชาติและคณะศิลปศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2566

 
view: 20 shares: