ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Social Club

             เป็นกิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษาชาวจีน จากวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาไทย สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษา ได้ฝึกฝน เรียนรู้ และแลกเปลี่ยน ทักษะภาษาและวัฒนธรรม สร้างเพื่อนข้ามคณะ จับคู่ Buddy ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
โดยมี อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา) เป็นผู้ดูกิจกรรม จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ห้องเลาจห์ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10

จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติและคณะศิลปศาสตร์ 
view: 6 shares: