ข่าว/กิจกรรม

บรรยากาศโครงการ Let’s speak Korean รับประกาศนียบัตร

ผ่านไปแล้วกับโครงการ Let’s speak Korean เพิ่มทักษะทางการสื่อสาร ปูพื้นฐานด้านวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ที่มีความสนใจในภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน จึงได้ร่วมมือกับ TTooli Volunteer Group จาก Seoul Cyber University ประเทศเกาหลีใต้ มาให้ความรู้กับนักศึกษา เป็นโครงการแบบหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree: Short Course) โดยเรียนผ่าน Online ทาง google meet และ on-site ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันพุธที่ 18 มกราคม - วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566      
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.วิลาสินี ดาราฉาย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มาแสดงความยินดีกับนักศึกษา และอาจารย์จิรัชยา ประทีปโชติพร เป็นผู้ดูแลโครงการ

งานจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น. ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 


 
view: 6 shares: