ข่าว/กิจกรรม

ภาพบรรยากาศ​โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสาร

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มความมั่นใจในการพูดสื่อสารและการนำเสนอต่อที่สาธารณะชน สามารถดึงจุดเด่นของตนเองมาใช้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการเข้าสังคมในอนาคต และพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเข้าสังคม และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตได้ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา 
อาจารย์จิรัชยา ประทีปโชติพร เป็นผู้ดูแลกิจกรรม

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นใน วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้อง Convention Room 1-2 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
view: 14 shares: