ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Yamanashi Gakuin University

นักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ = JBC ที่กำลังศึกษาที่ Yamanashi Gakuin University: YGU ในประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language Proficiency Test: JLPT) ระดับ N2  สอบผ่านแล้ว จึงได้แวะเข้ามาเยื่อมและขอบคุณอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 
 
view: 26 shares: