ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2563

สำนักงานทะเบียนแจ้งกำหนดการยืนยันการลงทะเบียน

และชำระเงิน  ระหว่างวันที่ 24  พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2564
view: 86 shares: