ข่าว/กิจกรรม

ยุวชนอาสา SPU ลงพื้นที่โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ย่านตลาดพลู  Gastronomy District เขตธนบุรี เป็น 1 ใน 4 โมเดลโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม(สป.อว.) ภายใต้โครงการยุวชนอาสา ระยะ 2 ประจำปี 2564 โดยมี อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและภัตตาคาร และดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ประสานงานและดำเนินโครงการฯ
view: 67 shares: