ข่าว/กิจกรรม

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ประจำ ภาค 2/2563

สำนักงานทะเบียนแจ้งกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ 

ระดับปริญญาตรี ประจำ ภาค 2/2563 

ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์  วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

ส่ง รูปถ่ายสวมชุดครุย ได้ตั้งแตวันที 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564

*รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป 

*ส่งที่ สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น 1
view: 209 shares: