ข่าว/กิจกรรม

บรรยายวิชา CBC400 เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านภาษาจีนสารธุรกิจ ในหัวข้อ “จรรยาบรรณด้านการตลาดออนไลน์จีน”

ทุกครั้งที่ฟังเรื่อง"การตลาดออนไลน์จีน"ก็ได้เปิดโลกความรู้ใหม่ๆ และสนุกทุกครั้ง.

ครั้งนี้บวกเรื่องจรรยาบรรณเข้าไปด้วยทำให้รู้ว่ากฎหมายของจีนเกี่ยวกับออนไลน์เขาดีจริง ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 – 17.30 น. อาคาร 5 ห้อง 606

ขอขอบคุณวิทยากร ดร. วัลภา หัตถกิจพาณิชกุล อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาให้ความรู้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

อาจารย์ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์ อาจารย์ประจำรายวิชา CBC400


 
view: 283 shares: