ข่าว/กิจกรรม

บรรยายวิชา JBC229 "วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น" และ วิชา JBC498 "การเตรียมสหกิจศึกษา"

บรรยายวิชา JBC229 "วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น" และ วิชา JBC498 "การเตรียมสหกิจศึกษา" โดยได้เชิญอาจารย์ 2 ท่าน
อาจารย์ปฐมนาถ (パトムナート先生) และ อาจารย์สราวุธ (サラウット先生)

โดยนักศึกษาที่เรียน วิชา JBC229 "วัฒนธรรมองค์กรและการทำงานแบบญี่ปุ่น" และ วิชา JBC498 "การเตรียมสหกิจศึกษา" ได้โอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของญี่ปุ่น (企業文化[ きぎょうぶんか] = วัฒนธรรมองค์กร) และวิธีการทำงานของพนักงานชาวญี่ปุ่น (日本的経営 [にほんてきけいえい] = การบริหารการจัดการแบบญี่ปุ่น) และต้องมีความเข้าใจและมีความสามารถที่ทำงานกันกับคนญี่ปุ่นได้ด้วย

จัดขึ้นผ่าน Zoom วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
view: 191 shares: