ข่าว/กิจกรรม

สำหรับนักศึกษา รหัส 60-62 ที่แจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้ กยศ.รายใหม่

สำหรับนักศึกษา รหัส 60-62 ที่แจ้งความประสงค์ยื่นขอกู้ กยศ.รายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มาแล้วนั้น

 ให้ขอรหัสผ่านในระบบ e-studentloan ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.63

 ขอรหัสผ่าน คลิก http://https://bit.ly/3820Ox3

คุณสมบัติของผู้ยื่นขอกู้ยืมฯ

- รายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
- เกรดเฉลี่ยรวม (CGPA) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 ไม่ต่ำกว่า 2.00
- ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ รวมถึงไม่เป็นผู้มีประกันสังคมที่สถานประกอบการออกให้
 -เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 
view: 115 shares: