ข่าว/กิจกรรม

การบรรยายพิเศษเป็นภาษาญี่ปุ่นใน JBC498

       การบรรยายพิเศษเป็นภาษาญี่ปุ่นในรายวิชา JBC498 "การเตรียมสหกิจศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสุมาสา โมริ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผ่าน Zoom
view: 89 shares: