ข่าว/กิจกรรม

ช่องทางติดต่อรายวิชาของสำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 3/2562

สามารถสแกน QR Code เข้ากลุ่มตามรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
 
view: 102 shares: