ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ : Assistant Professor Piboon Sukvijit Barr, Ph.D.


ตำแหน่งปัจจุบัน
     คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     อาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 10 (1-1001)
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
      โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 1599
      E-mail Address:piboon.su@spu.ac.th        
                  
ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิการศึกษา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
ปริญญาโท M.S. (English) Arcadia University, Pennsylvania, U.S.A.
ปริญญาเอก Ph.D.(English Language Instruction and Language Assessment and Evaluation) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  
 
Selected Research Publications/ Academic Articles
Sarmeinto, N.K. and Barr, P.B.. (2021). Alternative Methods to theTraditional Assessment for English Language Learners in the New Normal Era. The Proceedings of the 16th ThailandPOD Annual Meeting on Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice on 25-26 March 2021. Bangkok, Thailand, p. 228-234.

Barr, P.S., Darachai, W., Phetwira, S. (2020). The Sustainability of English Language Teaching and Learning in the Era of Thailand 4.0. The Proceedings of The 15th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020) on December 18, 2020. Bangkok: Sripatum University, p. 43-50.

Yuraratch, S. & others. (2020). The Synthesis of the Reports of the Fourth Round External Quality Assessment of Children Development Centers, the Basic, Vocational, and Higher Education Institutions. The Proceedings of The 15th RSU National Graduate Research Conference on 19 August 2020, Vol.15 No. (2563), p. 1924-1938.

Barr, P.B. & others. (2019). An Exploration of Team Teaching in Higher Education: Benefits and Challenges in The EFL Context in Thailand. The Proceedings of The 14th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019) on Research and Innovations for Thialand  4.0 at Sripatum University, Bangkhen Campus, Bangkok, on 19 December 2019

Barr, P.B. (2018). The Enhancement of Students’ English-Speaking Ability Through the Use of Face-to-Face Teacher-Student Conferencing: A Case Study of an Online Learning Course in a Private University in Thailand. The Proceedings of The 13th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2018) on Research and Innovations for Sustainable Development at Sripatum University, Bangkhen Campus, Bangkok, on 20 December 2018, p. 200-210.

Barr, P.B. (2018).  The Key to Thai Students’ Success is Becoming an Action Teacher Researcher: Benefits, Challenges and Solutions. (Published in Journal of Education, Naresuan University, Vol. 20 (3) July-September 2018)

Barr, P.B. & Chinwanno, A. (2016). The Effects of Project-based Reading Instruction on English Reading Ability and Intercultural Communicative Competence of Undergraduate Students. (Published in Journal of Education, Naresuan University, Vol. 18 (3) July-September 2016) 

Yurarach, S, Sukvijit, P. and others. (2011). The Readiness of the Development of Graduates in the Private Higher Education Institutions in Thailand to Support the ASEAN Economic Community. (Granted by the Office of Higher Education Commission) 

Experiences/ Trainings
Guest speaker at Chulalongkorn University, Thammasat University and Phuket Rajabhat University.
- Visiting lecturer at Griffith English Language Institute (GELI), Griffith University, Brisbane, Australia in 2012. Full grant from the Office of Higher Education Commission to participate in the University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP).
- An intern at The Intensive English Language Program (IELP), Temple University, PA, U.S.A.  
Responsibilities: Assistant teacher to Writing and Reading classes in Spring session II. 2005.
- Attending a workshop on The development of English proficiency for English Teachers given by the American University Alumni Association (the AUA Language Center) in 2007.
- Assessing research instruments in English language teaching and learning. 
- Master of Ceremony for national and international conferences.
- Co-MC for University Social Responsibility International Conference 2009, Bangkok, Thailand
- Translating documents from Thai into English and English into Thai. Translation from English into Thai for UNESCO, ASEAN
- English Workshop for Taxi drivers in Bangkok 2008

Awards
2021 Received THAILAND ROLE MODEL TEACHER AWARD 2020 from Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education in Collaboration with Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. Dated 12 March 2021.
-2021 Received a certificate in teaching—SPU Professional Standards Framework (SPU-PSF) for Teaching and Learning Support in Higher Education, Accomplishment Level from Sripatum University, Thailand. Dated 23 February 2021.
-2019  Received a certificate in teaching--UK Professional Standards Framework (UK-PSF) for Teaching and Learning Support in Higher Education, Senior Fellow from Advance HE, UK. Dated 15 July 2019
-2018   Received Teacher Excellent Award from Sripatum University
-2011   Granted a full scholarship for a Ph.D. at Chulalongkorn University
-2009   Teacher Award
-2008   Granted a scholarship to participate in UMAP to co-teach at Griffith English Language Institute (GELI), Griffith University, Brisbane, Australia
-2004  Granted a full scholarship for a Master’s in English at Arcadia University, PA, U.S.A. from Sripatum University, Bangkok, Thailand
-2000  Granted a full scholarship for a Bachelor’s in English for Business and Communication at Sripatum University from His Majesty the King’s Mother Scholarship, Sripatum University, Bangkok, Thailand
-1998  Achievement Award for Excellence from Sripatum University
-1997 Granted a scholarship to participate in an AFS Program as a cultural exchange student in New Zealand

Expertise 
1. Teaching English as an International Language
2. Curriculum development
3. Course design
4. Material development
5. Reading instruction
6. Intercultural language teaching and learning
  
   
  สายตรงคณบดี