ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา

UploadImage

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ไทยมา : Assistant Professor Waraporn Thaima, Ed.D.


ตำแหน่งปัจจุบัน
     คณบดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

     อาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หน่วยงานและสถานที่ติดต่อ คณะศิลปศาสตร์ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8 (11-801)
      มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
      โทรศัพท์ 0-2579-1111 ต่อ 1599
      E-mail Address: waraporn.th@spu.ac.th        
                  
ประวัติการศึกษา
ระดับ วุฒิการศึกษา สถาบัน
ปริญญาตรี ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา     
ปริญญาโท M.S. (Business Education) New Hampshire College, U.S.A.
ปริญญาเอก Ed.D.(Administrative and Policy Studies) University of Pittsburgh, U.S.A.   
 
ผลงานวิจัย
วราภรณ์ ไทยมา สมเกียรติ ถนอมวงษ์ และสิรินธร  สินจินดาวงศ์.  2548. การศึกษาปัจจัยที่มี
     ความสัมพันธ์กับการประเมินการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

กาญจนา มณีแสงและคณะ.  2554.  การประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
     หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2541 และหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2546.  ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (ผู้ร่วมวิจัย)

รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ.  2554.  โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ จังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (ผู้ร่วมวิจัย)

วราภรณ์  ไทยมา. 2555.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษ รายวิชา BUS 302 English Writing for Business  
     Course.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

สิรินธร สินจินดาวงศ์ และคณะ.  2555.  การพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ระดับสูง: การวิจัยนำร่องใน สถานศึกษาขั้นพื้น
     ฐาน
.กรุงเทพฯ: สภาวิจัยแห่งชาติ. (ผู้ร่วมวิจัย)

วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2558.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
     ประเทศไทย สำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร:  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

วราภรณ์ ไทยมา.  2558.  การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาไทยกับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน. 
      กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

  
ประวัติการเผยแพร่ผลงานวิจัย /ผลงานวิชาการ
วราภรณ์  ไทยมา สมเกียรติ ถนอมวงษ์ และสิรินธร สินจินดาวงศ์.  2549.  “การศึกษาผลการประเมิน
      การสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม”.  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1(2), 97-108.

กาญจนา มณีแสง และคณะ. “การประเมินหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย ศรีปทุม หลักสูตร
     ปรับปรุง พุทธศักราช 2541 และหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2546”.  2554. ชลบุรี: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (ผู้ร่วมวิจัย).

รุจิร์ ภู่สาระ และคณะ. “โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ จังหวัดสิงห์บุรี”. 2554. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (ผู้ร่วม
     วิจัย).

กาญจนา มณีแสง และคณะ.  “การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษสึ่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
      หลักสูตร     ปรับปรุงพุทธศักราช 2541”.  2555. ชลบุรี:  มหาวิทยาลัยศรีปทุม.  (ผู้ร่วมวิจัย).

Thaima, W.  2012.  International Quality Assessment in Thai Higher Education”.  International Journal of
     Multidisciplinary Thought.
  2(2): 389-396. 

Phisonkunkasem, W., Sinjindawong, S. Thaima, W. 2014.  “The Active Learning Models in Higher Education: A Case
     Study of the classrooms at Sripatum University”. APHEIT International Journal. Vol.3 No.1: 18-28.

วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2557.  “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
     สุพรรณบุรี.” ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9  ประจำปี 2557, 16 ธันวาคม 2557   ณ ห้องคอนเวนชั่น
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร.

วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2558.  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สำหรับนัก
      ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน” ประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558,
      24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา.

Sitkuntod,W.,Sinjindawong, S., and Thaima, W.  “The Active Learning Development  Models in Higher Education: A
     Case Study at Sripatum University”. 2013.  The 31st ASAIHL Inter-University Conference: The  Association of
     Southeast Asian Institutions of Higher Learning.  on October, 11, 2013 at Maejo University, Thailand.

Thaima, W.  “Internal Quality Assessment in Thai Higher Education”.  2012. International Journal of
     Multidisciplinary Thought, 2 (2), 389-396.

Phisonkunkasem,W., Sinjindawong, S. Thaima, W. 2014.  “The Active Learning Models in Higher Education: A Case
     Study of the classrooms at Sripatum University”. APHEIT International Journal. Vol.3 No.1: 18-28.

วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2557.  “การศึกษาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
     สุพรรณบุรี.” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557. วันที่ 16 ธันวาคม
     2557  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 36-45.

Satjaharuthai, K., Thaima, W., Mecheroen, S., Punpattanakul, S., Dechpan, N. (2015). A Study of Secondary School
     Administration and Management for Prevention of Narcotics in School, Proceeding of The International
     Conference on Management, Business, and Economics & The 3rd International Conference on Tourism,
     Transport, and Logistics 2015 “Globalization of Knowledge Creation and Innovation in the Context of Emerging
     Economies”, Sydney, Australia. 12-14 February 2015, 291-300.

Thaima, W.  and others. (2015).  A Study of Instructional Management of Teachers In 21st  Century: A Case Study of
     Suphan Buri Technical College, Proceeding of The International Conference on Management, Business, and
     Economics & The 3rd International Conference on Tourism, Transport, and Logistics 2015 “Globalization of
     Knowledge Creation and Innovation in the Context of Emerging Economies”, Sydney, Australia. 12-14 February
     2015, 301-312.

วราภรณ์ ไทยมา และคณะ.  2558.  “ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย สำหรับนัก
     ศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน” รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
     ประจำปี 2558. วันที่ 24 กรกฎาคม 2558   ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา, 36-45.
 
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
      ภาษาอังกฤษ  การบริหาร การจัดการศึกษา  การประกันคุณภาพ การประเมินคุณภาพการศึกษา
     
รางวัลวิจัยที่เคยได้รับ
     1. เกียรติบัตรบทความดีเด่น สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากสมาคมสถาบันศึกษาอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยสำหรับนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
     2. Certificate: The Best Oral Presentation of the Session Award, The Committee of ICHHS 2016 (International Conference on Humanity, History and Society), Amsterdam, The Netherlands. 21 March 2016
                     

   
  สายตรงคณบดี