เชี่ยวชาญภาษา ลำ้หน้าไอที มีคุณธรรม รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

 
ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์
เชี่ยวชาญภาษา ลำ้หน้าไอที มีคุณธรรม รอบรู้วัฒนธรรมนานาชาติ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์
1.) พัฒนาหลักสูตรภาษาเพื่อการสื่อสารธุรกิจที่สามารถสร้างให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.) พัฒนาคณาจารย์อย่างมีแบบแผน เพื่อมุ่งเน้นที่จะสร้างให้คณาจารย์ของคณะฯ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยส่งเสริมให้
มีการเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรมทางด้านวิชาการและการวิจัย
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการบริการวิชาการทางด้านภาษาต่างประเทศ สำหรับนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อคงคุณค่าของความเป็นไทย
5.) ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
“มุ่งเน้นการพัฒนาพหุภาษา(Multilanguage)ของนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม บุคคลทั่วไป และชุมชนใกล้เคียง
ให้สู่ระดับสากล โดยมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาทางวัฒนธรรม เพื่อให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่”