เมื่อโลกยุคปัจจุบันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ความรู้ทางภาษาจึงเป็นเหมือนอาวุธลับที่จะช่วยให้คุณเปิดโลกกว้างและทลายกำแพงความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม ช่วยให้การสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
            พูดง่ายๆ ว่าใครเก่งภาษา ไม่ตกงานแน่นอน
            คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง

สาขาที่เปิดสอน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ.2532 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป  ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะศิลปศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาคณะศิลปศาสตร์
การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

พันธกิจคณะศิลปศาสตร์
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดี เพื่อความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
- มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสำนึก ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

วิสัยทัศน์คณะศิลปศาสตร์
“เชี่ยวชาญวิชาชีพ  โดดเด่นไอที รอบรู้ภาษา ดีพร้อมปัญญา บุคลิกงามสง่า ทรงคุณค่าความเป็นไทย”