UploadImage

รู้ ไ ห ม ?
คณะศิลปศาสตร์ SPU
มี ดี ยั ง ไ ง !
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ไม่เพียงให้คุณเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรง แต่คุณยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาด้วย เพื่อเข้าใจภาษาให้ลึกซึ้งถึงแก่น เสริมความแน่นด้านวิชาการด้วยการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้านทางธุรกิจเพื่อการไปประกอบอาชีพต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย และคณาจารย์ บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ที่พร้อมสร้างคุณให้เป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา” ตัวจริงเสียงจริง

ความเป็นมาเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากให้รู้จักกัน . . .
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2532 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะศิลปศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 สาขาวิชาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย สำหรับกลุ่มวิชาพื้นฐานทั่วไปได้แยกออกไปสังกัดศูนย์วิชาการศึกษาทั่วไป ในช่วงเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
 
UploadImage

มีอะไรน่าเรียนมั่ง?

เลือกเรียนที่ชอบ ต่อยอดอาชีพที่ใช่ ! DEK-SPU เราเลือกเองได้ . . .

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานโรงแรม, ครูอาจารย์
สไตล์ที่ชอบ : กล้าแสดงออก, มั่นใจ, ชอบพูดคุยพบปะผู้คน, ใส่ใจรายละเอียด
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, ไกด์นำเที่ยว, พนักงานในสารการบิน
สไตล์ที่ชอบ : ชอบภาษาญี่ปุ่น, ชอบเที่ยว, ใส่ใจรายละเอียด
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

อาชีพที่ใช่ : ล่ามภาษา, พนักงานแปลเอกสาร, เลขา
สไตล์ที่ชอบ : ชอบการสื่อสาร, ชอบธุรกิจ
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more

ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Program)

อาชีพที่ใช่ : พนักงานฝ่ายต่างประเทศ, เลขา, เจ้าหน้าที่ฝ่านต่างประเทศ, ล่ามแปลภาษา
สไตล์ที่ชอบ : ชอบภาษา, เน้นการสื่อสารเชิงธุรกิจ, คล่องแคล้ว
ใครเรียนได้บ้าง : ผู้ที่จบระดับชั้น ม.6, เทียบเท่า อาชีวะ หรือ กศน.
Read more
 

 UploadImage
 
UploadImage ค่าเทอม   UploadImage  สาขาที่เปิดรับสมัคร   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   UploadImage ทุนการศึกษา