สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2388
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2384