หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รางวัลในประเทศและต่างประเทศ
- รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กองทุนรัชดาภิเษกสมโภชน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
- สตรีตัวอย่างแห่งปี สาขากฎหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2542 มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
- รางวัลระหว่างประเทศด้านการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม 1998 การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ, ซับโปโร, ประเทศญี่ปุ่น (International Prize of Environmental Creation 1998 (Environmental Creation International, Sapporo, Japan))

ผลงานวิชาการ
1. หนังสือ/ตำรา
- การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2552)
- รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย, พ.ศ. 2545)
- วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2555)

2. บทความ
- The Situation of Waste Management in Thailand. Presentation at International Symposium on Waste Management and Environment Governance” 20 Feb 2005, Hokkaido University, Japan.
- Environmental Cases : Experience Learned from Thailand. Presentation at “National Judge Meeting” 6 – 7 May 2004, Hanoi, Vietnam, 10 – 11 May 2004, Phnom Penh, Cambodia, 18 – 19 July 2005, Vientiane, Lao.
- บทความวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น. (วารสารกฎหมายฉบับครบรอบ 20 ปี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2543)
- บทความวิชาการ เรื่อง. กฎหมายกับการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. (วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, 2547)

3. วิจัย
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2558). โครงการการจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทย. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2557). ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2556). โครงการการศึกษาแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานด้าน Product Safety. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และพราวพรรณราย มัลลิกะมาลย์. (2554). แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน. ทุนอุดหนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2553). โครงการการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลสถานการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาวิธีพิจารณาคดีเกี่ยวกับยาเสพติด. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2553). โครงการการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสำนักตรวจและประสานการคุ้มครองผู้บริโภคภูมิภาค. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
- สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ. (2553). โครงการการจัดทำแผนรองรับวิกฤติการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจำแนกตามปัญหาขยะและน้ำเสีย. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 3002
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2384
ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, กฎหมายอุตสาหกรรมการลงทุนระหว่างประเทศ