หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงเนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา และมีประสบการณ์จากการเป็นทนายความในคดีอาญาหลาย ๆ คดี และปัจจุบันท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน และได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เกียรติบัตรและรางวัล
- ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูในดวงใจ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
- โล่รางวัลการสอนดีเด่น ปีการศึกาา 2553 (The Best Teaching Award Year 2012)
- โล่รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ชมรมยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2555

ตำราและเอกสารประกอบการสอน
- ตำราวิชา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้"
- เอกสารประกอบการสอนวิชา "ประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป"

บทความ
- บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ พ.ศ.2553 เรื่อง "ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551
- บทความที่ความในวารสารบทบัณฑิตย์
1. แชร์รถเช่า : ลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายหรือฉ้อโกงประชาชน (เล่มที่ 66 ตอน 4 ธันวาคม 2553)
2. ภัยก่อการร้าย : ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันวินาศภัย (เล่มที่ 68 ตอน 4 ธันวาคม 2555)
3. การบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับนักโทษยาเสพติด (เล่มที่ 68 ตอน 2 มิถุนายน 2555)
4. ปัญหาบทบัญญัติความผิดฐานเสพแอมเฟตามีน ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ (เล่มที่ 69 ตอน 3 กันยายน 2556)
5. การตอบโต้กลับของภริยาผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัว กับเหตุลดหย่อนโทษตามกฎหมายอาญา (เล่มที่ 70 ตอน 3 กันยายน 2557)

งานวิจัย
- งานวิจัยองค์ความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551"
- งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง "การศึกษาผลสอบย้อนกลับของนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายอาญา 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2388
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2384
ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคยมีประสบการณ์ด้านกฎหมายในฐานะนิติกร กลุ่มกฎหมายการสื่อสารและโทรคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสื่อสารมวลชน โดยเคยร่วมงานในฐานะกองบรรณาธิการ นักแปล และนักเขียนอิสระให้กับสำนักพิมพ์ต่างๆ
ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้ จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศึกษาต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นกฎหมายลิขสิทธิ์
ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และปัจจุบันยังคงสนใจที่จะทำงานวิจัยด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

สาขาวิชาที่สนใจ/มีความชำนาญพิเศษ
- Intellectual Property Law: Copyright and Authorship
- Human Rights: Property Right and Freedom of Expression
- Media Law: Internet and Communication
- Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions

ผลงาน
- ‘Copyright is an Engine of Free Expression’ or ‘Free Expression is an Engine of Copyright’? : A Revisit of Expressions and Copyright for International Copyright Mechanisms’ International Association for the Advancement of Teaching and Research of Intellectual Property (ATRIP Congress 2016), Jagiellonian University, Kraków, Poland (2016)
- “ถกลิขสิทธิ์ กรณีแปลงานโดยไม่ขออนุญาต และแปลงภาพในมานีมีแชร์”, 12 กันยายน 2556, http://prachatai.com/journal/2013/09/48714.
- "ชวนคุยต่อประเด็นลิขสิทธิ์ถ่ายทอดบอล-สิทธิเผยแพร่ต่อสาธารณะในงานดนตรี", ประชาไท, 5 กรกฎาคม 2555, http://prachatai.com/journal/2012/07/41404.
- "การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัยของไทย (The management of intellectual property in Thailand university)", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ( ม.ค.-มิ.ย. 2552 ) หน้า 87-95
- “กระบวนการสร้างจำเลยสังคมจากฟอร์เวิร์ดเมล”, มติชน, 26 เมษายน 2552
- “ครีเอทีฟคอมมอนส์: ลิขสิทธิ์กับสิทธิมนุษยชน”, กรุงเทพธุรกิจ, 24 กรกฎาคม 2552.

งานวิจัย
- โครงการวิจัยกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายประเทศไทยกับกฎหมายของประเทศสมาชิกกลุ่ม AEC รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (SiPA) (2559)
-- “Copyright for Digital Era: Are We Aiming at Individuals”, research submitted for PhD in Intellectual Property Law, University of Nottingham (2016)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัชชภร มหาแถลง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์เคยเป็นผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับหน่วยงานเอกชนอีกหลายแห่ง

สาขาที่เชี่ยวชาญ
- กฎหมายธุรกิจ
- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
- กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลงาน
- บทความเรื่อง "พ่อแม่ยิ่งต้องรู้ สิทธิเด็กโลกออนไลน์" สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
- บทความเรื่อง " ภัยเด็กในรถยนต์รู้ไว้..ก่อนเสียใจ" สกู๊ปหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558.
- งานวิจัยเรื่อง “ปัญหาในทางกฎหมายในการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
- สารนิพนธ์ “Consumer Protection Measure of Buying in E-commerce” ซึ่งได้รับการนำเสนอในที่ประชุมนักเรียนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2006
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2238
อาจารย์สุภัสสร ภู่เจริญศิลป์ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวและกฎหมายอาญา รวมถึงกฎหมายธุรกิจ ซึ่งอาจารย์สุภัสสรเคยได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการกู้ยืมเงินให้กับเกษตรกรสวนยางภาคเหนือ 5 จังหวัด รวมถึงเป็นผู้ริ่เริ่มจัดทำระบบ E-Learning เรื่องการกู้ยืมเงิน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำ E-Learning วิชากฎหมายครอบครัวของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย

สาขาที่เชี่ยวชาญ:
- กฎหมายครอบครัว
- กฎหมายแรงงาน
- กฎหมายธุรกิจ

ผลงาน:
บทความเรื่อง “ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวกับการยอมความตามประมวลกฎหมายอาญา ศึกษาเฉพาะความผิดฐานกระทำอนาจารตามมาตรา 278 (ที่เกิดต่อหน้าธารกำนัล) และความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา 310 ทวิ"
สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ
- กฎหมายภาษี
- กฎหมายไซเบอร์

ผลงานที่ผ่านมา
• โครงการวิจัย เรื่อง “สาเหตุและความจำเป็นในการบูรณาการกฎหมายยาเสพติดในประเทศไทย” โครงการวิจัยที่ทำให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
• โครงการวิจัย เรื่อง “การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โครงการวิจัยที่ทำให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
• โครงการวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมการใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาททางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
• ผู้ช่วยวิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “บทบาทของศาลภาษีอากรในการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียภาษีอากรในศตวรรษที่ 21” ว่าจ้างโดย ศาลภาษีอากรกลาง
• ร่วมเขียนหนังสือเรื่อง “ภาษีอากรสำหรับการทำธุรกรรมตราสารหนี้” อำนวยการผลิตโดย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ในตลาดตราสารหนี้ และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว