หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ประวัติการทำงาน
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน (2555)
- กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (พ.ศ. 2555)
- กรรมการธนาคารออมสิน (2554 - 2555)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ธนาคารออมสิน (พ.ศ. 2554 - 2555)
- Project Executive ประจำคณะกรรมการกำกับดูแลงาน (Steering Committee) โครงการระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2550)

ผลงานวิชาการ
1. หนังสือ/ตำรา
- หนังสือรวมกฎหมายมหาชนว่าด้วยการปฏิบัติราชการและสิทธิหน้าที่ของประชาชน: รัฐธรรมนูญ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง (กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544)
- หนังสือชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 12 กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หน่วยที่ 13 กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และหน่วยที่ 15 กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548)
- หนังสือชุดวิชากฎหมายสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 3 กฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย และหน่วยที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและผังเมือง (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552)

2. บทความวิชาการ
บทความวิชาการ เรื่อง กฎหมายกับการจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2, 2547)
บทความวิชาการ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายเพื่อการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เสนอในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 , 2546)
บทความวิชาการ เรื่อง แนวความคิด การพัฒนาอย่างยั่งยืนในกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีตัวอย่างอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ.1992 (วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2543)

3. วิจัย
- นันทพล กาญจนวัฒน์ และคณะ. (2558). โครงการการจัดทำประมวลกฎหมายสารบัญญัติยาเสพติดของประเทศไทย. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
- นันทพล กาญจนวัฒน์ และคณะ. (2557). ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและวิธีพิจารณาคดียาเสพติด. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
- นันทพล กาญจนวัฒน์ และคณะ. (2556). โครงการการศึกษาแนวทาง มาตรการ และกลไกการดำเนินงานด้าน Product Safety. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2384
ผศ.ดร. โสภณ เจริญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมายประกันสังคม โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายในหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรรมการพัฒนาระบบงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทประจำศาลแรงงานกลาง สำหรับงานด้านเอกชน ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งนิติกรประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

สำหรับผลงานด้านวิชาการ ผศ.ดร. โสภณ มีผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย" และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เช่น งานวิจัย "ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", งานวิจัย "การคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน"

นอกจากนี้ ผศ.ดร.โสภณ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานผ่านบทความต่างๆ อาทิ บทความ “ลูกจ้างทดลองงานกับการบอกกล่าวล่วงหน้า” ในวารสารการบริหารคน, บทความ “การเรียกหรือรับเงินประกันในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน” ในบทบัณฑิต และบทความ “กำหนดเวลาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน” ในวารสารแรงงาน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร "กฎหมายแรงงาน" ศาลแรงงานกลาง, วิทยากรประจำหลักสูตร "มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ" ศาลแรงงานกลาง และยังเป็นผู้บรรยายพิเศษและวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในหลายๆ โอกาส