หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ผศ.ดร. โสภณ เจริญ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกฎหมายประกันสังคม โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายในหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรรมการพัฒนาระบบงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพาทประจำศาลแรงงานกลาง สำหรับงานด้านเอกชน ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งนิติกรประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

สำหรับผลงานด้านวิชาการ ผศ.ดร. โสภณ มีผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมในประเทศไทย" และมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน เช่น งานวิจัย "ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", งานวิจัย "การคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน"

นอกจากนี้ ผศ.ดร.โสภณ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานผ่านบทความต่างๆ อาทิ บทความ “ลูกจ้างทดลองงานกับการบอกกล่าวล่วงหน้า” ในวารสารการบริหารคน, บทความ “การเรียกหรือรับเงินประกันในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน” ในบทบัณฑิต และบทความ “กำหนดเวลาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน” ในวารสารแรงงาน เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นวิทยากรประจำหลักสูตร "กฎหมายแรงงาน" ศาลแรงงานกลาง, วิทยากรประจำหลักสูตร "มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ" ศาลแรงงานกลาง และยังเป็นผู้บรรยายพิเศษและวิทยากรในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานในหลายๆ โอกาส