หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย
คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

- ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

- ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตร "หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 4" จากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

- ประกาศนียบัตร "หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 25 (นบม.25)" จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ช้องนาง วิพุธานุพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาเอก : Ph.D., Intellectual Property Law, University of Nottingham, UK
ปริญญาโท : LL.M., Intellectual Property Law, Queen Mary University of London
ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทัชชภร มหาแถลง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท : นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D.(Environmental Science)
Hokkaido University, Japan

ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน
อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: S.J.D. International Trade
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ปริญญาโท: Master of Legal Institutions
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศณียบัตร: เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

- Ph.D. (Law), University of Exeter, UK., 2000
- LL.M. (International Business Law), University of Exeter, UK., 1996
- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2522

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิสิต อินทมาโน
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: S.J.D. International Trade
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ปริญญาโท: Master of Legal Institutions
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศณียบัตร: เนติบัณฑิตไทย
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก : Ph.D.(Environmental Science)
Hokkaido University, Japan

ปริญญาโท: นิติศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพิตา เรืองวิชาธร
อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

วุฒิการศึกษา :

- Ph.D. (Law), University of Exeter, UK., 2000
- LL.M. (International Business Law), University of Exeter, UK., 1996
- น.บ. (นิติศาสตร์), มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์, 2522

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ เจริญ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์

พรพิศ สันทัด
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร์
อทิตญา ขันธทัต
เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร