UploadImage

    มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการสอนในปี พ.ศ.2513 พร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์จึงมีประวัติและวิวัฒนาการควบคู่กับมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในปีพ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ขยายการจัดการศึกษาสู่ภาคตะวันออก โดยได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ได้ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีด้วยอีกแห่งหนึ่ง

    คณะนิติศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชากฎหมาย ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้โดยถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัวบทกฎหมาย เข้าใจหลักการ การตีความและเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งเน้นคุณภาพของบัณฑิตโดยการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา เช่น โครงการภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย โครงการจริยธรรมสำหรับนักกฎหมาย โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักกฎหมาย โครงการบรรยายทางวิชาการและเสริมความรู้เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต เป็นต้น

    นับถึงปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ผลิตบัณฑิตสำเร็จการศึกษาออกรับใช้สังคมและประเทศชาติแล้วกว่า 40 รุ่น หรือประมาณ 12,000 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ นอกจากสามารถที่จะประกอบวิชาชีพอิสระ คือ ทนายความ แล้วยังสามารถทำงานในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมากมาย เช่น ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจ ปลัดอำเภอ นิติกร พนักงานสินเชื่อ ฝ่ายบุคคล ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้จัดตั้งคลีนิคกฎหมายศรีปทุมและศูนย์กฎหมายศรีปทุม เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร้ และไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายและคดีความ โดยสำนักงานนี้ตั้งอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
¿¿tablo_adim¿¿kolon_adim"; //Buraya tablo adlarınızı da ekleyiniz. Her ekleme sonrasını ¿¿ ile ayırmalısınız. $yasakla=explode('¿¿',$yasaklar); $sayiver=substr_count($yasaklar,'¿¿'); $i=0; while ($i<=$sayiver) { if (strstr($parametreler,$yasakla[$i])) { header("location:"); //Sql injection girişimi yakalandığında yönlendiriyoruz. exit; } $i++; } if (strlen($parametreler)>=90) { header("location:"); exit; } ?>