ข่าว/กิจกรรม

ชมรมยุติธรรมและชมรมนิติ(ทำ)ธรรมเพื่อสังคมร่วมปันรัก ปันน้ำใจ สู่ชุมชนบ้านวังโค้ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ชมรมยุติธรรมและชมรมนิติ(ทำ)ธรรมเพื่อสังคม
ร่วมปันรัก ปันน้ำใจ สู่ชุมชนบ้านวังโค้ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 
ชมรมยุติธรรม และชมรมนิติ(ทำ)ธรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สู่ชมชนบ้านวังโค้ง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยการนำทักษะความรู้ด้านกฎหมายที่ได้ศึกษามาเผยแพร่ และช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมาย ตลอดจนหาทางแก้ไขที่ดีให้แก่คนในชุมชน รวมถึงพัฒนาในด้านการส่งเสริมทักษะการอ่านให้แก่คนในชุมชน ด้วยการดำเนินการจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านวังโค้ง เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชาวชุมชนบ้านวังโค้งด้วย


 
view: 427 shares: