ผลงานและรางวัล

ดร.ช้องนาง ได้รับคัดเลือกให้ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการในงานเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ

ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เดินทางไปเผยแพร่ผลงานวิชาการ ในงานเสวนาวิชาการระดับนานาชาติด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่ ATRIP Congress เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ATRIP (the International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property) เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยในสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP) โดยไม่แสวงหาผลกำไร

สมาชิกก็ได้แก่บรรดานักวิชาการสาย IP อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาป.เอก สมาชิกที่มีชื่อเสียง ก็เช่น David Nimmer, Uma Suthersanen, Duncan Matthews, Daniel Gervais, Sam Ricketson, Graeme Dinwoodie etc.

UploadImage   

view: 391 shares: