ผลงานและรางวัล

รางวัลชมเชยการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง "พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทางด้านกฎหมาย"

การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี เรื่อง พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทางด้านกฎหมาย ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายเดชชาติ จันทสังข์ ตัวแทนนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

UploadImage  UploadImage

UploadImage  
 
view: 5088 shares: