ผลงานและรางวัล

รางวัลที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายของกรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงออกซึ่งความรู้ได้และเข้าร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนต่างสถาบัน สามารถนำความรู้ทีเรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ เสริมสร้างความสามัคคี และการทำงานร่วมกันเป็นทีม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559

โดยในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจำนวน 2 ทีม รวมทั้งหมด 4 คน ต่างได้รับรางวัลที่ 3 ได้แก่

ทีมที่ 1
1. นายณัญพงศ์ สิงห์อินทร์
2. นายปฏิพล ผ่องแผ้ว

ทีมที่ 2
1. นางสาวพิชามณชุ์ อรรถบท
2. นางสาวอนุสสรา ดาวแจ้ง

UploadImage 
view: 428 shares: