ผลงานและรางวัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนางสาว นิธิวรรณ ศรีวิเชียร (ป่าน) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสุนทรพจน์ ระดับอุดมศึกษา ในงานสัปดาห์วิขาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage
view: 366 shares: