ผลงานและรางวัล

ตัวแทน One Young World Summit 2015


นายสิรพันธ์ โตอินทร์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานจัดการประชุมสุดยอด One Young World Summit 2015 ร่วมกับทีมงาน One Young World และกรุงเทพมหานคร ในระหว่างการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก 195 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ จำนวน 1,300 คนที่มีอายุ 18-30 ปี ได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านต่าง ๆ กับเยาวชนจากทั่วโลกและพัฒนาศักยภาพของตนในเรื่องการแสดงออกถึงความสนใจ และความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ บนเวทีระดับโลก รวมถึงการนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของเยาชนที่สะท้อนออกมาของแต่ละประเทศ 

UploadImage


UploadImage


UploadImage
 
view: 264 shares: