ข่าว/กิจกรรม

“ประมาลภาพการกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing)” ของ คุณจิดาภา พรยิ่ง

“ประมาลภาพการกำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Hearing)” ของ คุณจิดาภา พรยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ 2) กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็น (Hearing) เรื่อง “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11
view: 182 shares: