ข่าว/กิจกรรม

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" คุณจิดาภา พรยิ่ง

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" คุณจิดาภา พรยิ่ง (สอบปิดเล่ม) นักศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ 2) วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย” ณ อาคาร 11 ชั้น 12 ห้อง 1201 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
view: 363 shares: