ข่าว/กิจกรรม

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" คุณสุพัตรา แผนวิชิต

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" คุณสุพัตรา แผนวิชิต (สอบปิดเล่ม) นักศึกษานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รุ่นที่ 2.2) วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.ในหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน พ.ศ ...” ณ อาคาร 11 ชั้น 12A ห้อง 12A02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

view: 1250 shares: