ข่าว/กิจกรรม

เชิญเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ด้วย  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กำหนดจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2560   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย   ได้แสดงศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกฎหมาย  รวมทั้งประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ในอนาคต

จึงขอเรียนเชิญโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียน พิจารณาส่งตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขัน โรงเรียนละ 1 ทีม  ทีมละ 2  คน

1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับ ถ้วยพระราชทานฯ พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 20,000 บาท และทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

2. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

3. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท และทุนการศึกษา 50% ของค่าหน่วยกิตสำหรับตัวแทนทั้งสองคน เมื่อเข้าศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

4. ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และที่ 4 จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท

5. ตัวแทนของทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษา 40,000 บาท เมื่อสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม*

โรงเรียนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ได้ที่ ตามลิงค์ด้านล่างนี้ ภายในวันศุกร์ที่  4  สิงหาคม  2560 และโปรดยื่นเอกสารคำรับรองของผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขัน

https://goo.gl/forms/dxAJc99PLUYNE1Xn2

และดาวน์โหลดคำรับรองได้จาก ไฟล์แนบ

หนังสือเชิญและกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จาก ไฟล์แนบ

*หมายเหตุ รางวัลประเภททุนการศึกษาทุกรางวัล เป็นทุนการศึกษาเพื่อใช้สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ในปีการศึกษา 2561 ผู้ได้รับทุนต้องสมัครและลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561