ข่าว/กิจกรรม

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี)

"ประมวลภาพการสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์" นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี) นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร (รุ่นที่ 2) วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสอบหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “รูปแบบการควบคุมและการดำเนินงานของผู้ปกครองท้องที่ตามหลักธรรมาภิบาล” . ณ อาคาร 11 ชั้น 12A ห้อง 12A02 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
view: 1006 shares: