ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์

             เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคม 2560 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการพัฒนาวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา ณ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
view: 164 shares: